کارگاه و کنفرانس اموزشی درمانهای مداخله ای ستون فقرات