تزریقات ماسکولواسکلتال در طب فیزیکی و توانبخشی

1398/02/14
تزریقات ماسکولواسکلتال در طب فیزیکی و توانبخشی

شرکت در سمینار تزریقهای عضلانی و اسکلتی در فیلد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی به عنوان سخنران. برگزار کننده : گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. در این سمینار دکتر حسین ارجمند تزریق های ناحیه لگن را مرور کردند و  اموزش دادند.