تزریق های بافت نرم

تزریق های بافت نرم

تزریق های بافت نرم

انواع تزریق های بافت نرم مانند : - تزریق نقاط ماشه ای (trigger point)
- تزریق بورس (bursa) درانواع بورسیت ها : pes anserine, subdeltoid, ischial, trochanteric و...

بورسیت, bursitis, دکتر حسین ارجمند, شیراز

- تزریق اطراف تاندون در انواع تاندینیت ها (tendonitis) مانند: De Quervain, tennis elbow, golf elbow و ...

دکتر حسین ارجمند, شیراز, التهاب تاندون, tendonitis,De Quervain

- تزریق اطراف لیگامانهای اسیب دیده در انواع ligament sprain مانند: ankle sprain و ...
- تزریق داخل عضلانی زیر گاید فلوروسکوپ در عضلاتی مانند : psoas, piriformis, quadratus lumbrum

دکتر حسین ارجمند, پیریفورمیس,piriformis syndrome, شیراز

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic