ورزشهای کمر درد و دیسک کمر

1.جمع کردن پا ها در شکم  کمردرد، دیسک کمر، ورزش درمانی، دکتر حسین ارجمند ،exercise therapy, back pain exercise

در هر یک از حالتهای مقابل 10 ثانیه میمانیم و در مجموع 3 بار این مجموعه را تکرار میکنیم ( در یک وعده تمرین). در روز 3 وعده این تمرین را تکرار میکنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

2.فشردن قوس کمر به زمین قوس کمر، دیسک کمر، کمر درد، lordosis, back pain exercise

قوس کمر را به زمین فشار میدهیم و این حالت را به مدت 10 ثانیه حفظ میکنیم.در هر وعده تمرین این حرکت را 3 بار تکرار میکنیم (بهتر است روزانه سه وعده تمرین های مربوط به کمر درد تکرار شوند)

 

 

 

 

 

 

3.بلند کردن لگن از زمین

لگن را از زمین بلند میکنیم و این حالت را 10 ثانیه حفظ میکنیم. این تمرین را در هر وعده 3 بار تکرار میکنیم

کمردرد، دیسک کمر، ورزش درمانی، دکتر حسین ارجمند ،exercise therapy, back pain exercise