فیلم و عکس

 

فیلم ها:

در این قسمت میتوانید فیلمهای مربوط به عملها و پروسیجرهای مختلف را ببینید.

عکسها:

در این قسمت میتوانید تصاویر مختلف مربوط به کلینیک یا رخدادهای مربوط به کلینیک را ببینید.