میگرن

1396/06/07-22:4:51
میگرن

گروه :سر وگردن

بخش عمده درد ناشی از میگرن بدنبال اسپاسم عضلات مختلف اطراف کاسه سر رخ میدهد که با تزریق بوتاکس در عضلات مسیول این اسپاسم های شدید کنترل شده و درمان سردرد را بدنبال خواهد داشت.البته باید توجه داشت که طول اثر بوتاکس محدود میباشد و ممکن است پس از سه تا شش ماه نیاز به تکرار تزریق داشته باشیم

 

.