بلاک اعصاب سمپاتیک

گروه :بلاکهای عصبی (Nerve block)

بلاک اعصاب سمپاتیک

بلاک اعصاب سمپاتیک

ازجمله درمانهای مداخله ای در کنترل و در مان درد در بیماریهاییست که بیش فعالی این سیستم برای بیمار مشکلاتی را بوجود اورده است یا این سیستم در انتقال درد نقش بازی میکند.

1. Sphenopalatine ganglion یا گانگلیون اسفنوپالاتین که در پشت بینی قرار دارد

2. Stellate ganglion یا گانگلیون ستاره ای که در گردن قرار دارد.

3. Lumbar sympathetic chain که در کمر قرار دارد.

4. Impar ganglion که در لگن قرار دارد.

بلاک اعصاب سمپاتیک
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic