بلاک اعصاب سمپاتیک

1396/06/13-0:19:20
بلاک اعصاب سمپاتیک

گروه :بلاکهای عصبی (Nerve block)

ازجمله درمانهای مداخله ای در کنترل و در مان درد در بیماریهاییست که بیش فعالی این سیستم برای بیمار مشکلاتی را بوجود اورده است یا این سیستم  در انتقال درد نقش بازی میکند.

1.    Sphenopalatine ganglion  یا گانگلیون اسفنوپالاتین که در پشت  بینی قرار دارد

2.    Stellate ganglion یا گانگلیون ستاره ای که در گردن قرار دارد.

3.    Lumbar sympathetic chain  که در کمر قرار دارد.

4. Impar ganglion  که در لگن قرار دارد.