ورزشهای کمر درد و دیسک کمر

گروه :ورزش درمانی

ورزشهای کمر درد و دیسک کمر

ورزشهای کمر درد و دیسک کمر

1. مانند شکل هر دو پا را در شکم جمع میکنیم و ده ثانیه در همین حالت میمانیم . سپس به حالت طبیعی باز میگردیم و پاها را در روی زمین میگذاریم. این حر کت را سه بار تکرار میکنیم.

ورزش کمر درد

2. مانند شکل یکی از پاها را در شکم جمع میکنیم و ده ثانیه در این حالت میمانیم. سپس ان پا را زمین گذاشته و همین حرکت را با پای مقابل انجام میدهیم. این حرکت را سه بار برای هر پا تکرار میکنیم.

ورزش کمر درد

3. مانند شکل دو پا را به هم چسسبانده و به یک سمت حرکت میدهیم ، سپس به حالت نرمال باز گشته و به سمت مقابل حرکت میدهیم. این حرکت را ده بار برای هر طرف تکرار میکنیم.

ورزش کمر درد

4. مانند شکل لگن را از زمین بلند میکنیم و ده ثانیه در هوا نگه میداریم، سپس لگن را زمین میگذاریم. این کار را سه بار تکرار میکنیم.

ورزش کمر درد

5. مانند شکل پا را بلند کرده و در حالیکه دو دست را دور ران حلقه کرده ایم به سمت خود میکشیم و پنج تا ده ثانیه در این حالت میمانیم ، طوریکه پشت ران احساس کشش کنیم. همین حرکت را برای سمت مقابل تکرار میکنیم.این نرمش را سه بار برای هر پا تکرار میکنیم.

ورزش کمر درد

-- توجه داشته باشید که نرمشها را باطمانینه انجام دهید و اگر هر یک از این حرکات درد شما را بیشتر کردند ان حرکت را حذف کنید.
-- تمام تمرین ها را سه وعده در روز انجام دهید.
-- شرط تاثیر گذار بودن این نرمشها تکرار و تداوم انجام انهاست.
-- حتی اگر احساس بهبودی میکنید این تمرینها را ادامه دهید.

ورزشهای کمر درد و دیسک کمر
کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic