زونا (Post Herpetic Neuralgia)

1396/06/30-9:17:4
زونا (Post Herpetic Neuralgia)

گروه :نوروپاتی

ویروس هرپس زوستر عامل بیماری زونا و ابله مرغان میباشد. پس از ابتلای به ابله مرغان ویروس در عقده های عصبی حسی پنهان میشود و در صورت ضعف ایمنی بدن ممکن است اسن ویروس مجددا فعال شده و به صورت زونا (بیشتر در افراد مسن) ظاهر شود.این ویروس پس از فعال شدن مجدد از طریق شاخه های اکسون به درماتوم های مربوطه وارد شده و علایمی مانند ابله مرغان، البته به صورت موضعی بروز پیدا میکنند .بدنبال التهاب عصب های حسی درگیر فرد درد شدیدی را  توام با سوزش و  بی حسی در مناطق درگیر تجربه میکند که ممکن است زمان زیادی به درازا کشیده شود و حتی گاهی تا سالها فرد را درگیر کند .مرحله دردناک پس از زونا را نورالژی پس از زونا مینامند .

درمان:

دارویی: از گروههای دارویی مختلفی مانند داروهای ضد ویروس، کورتون، داروهای ضد تشنج مانند گاباپنتین، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مانند نورتریپتیلین، مسکنها مانند دیکلوفناک، حتی مخدرها و داروهای موضعی مانند کاپساسین ممکن است سود جسته شود
درمانهای مداخله ای :1. تزریق اپیدورال و پاراورتبرال استرویید 2. بلاک اعصاب سمپاتیک 3. محرک طناب نخاعی در موارد بسیار شدید و مقاوم به درمان ممکن است کاربرد داشته باشد