ورزشهای گردن درد و دیسک گردن

1396/10/23-0:1:8
ورزشهای گردن درد و دیسک گردن

گروه :ورزش درمانی

ورزش شماره یکورزش گردن، گردن درد

دست راست یا چپ خود را بالای گوش قرار دهید و به سر خود فشار وارد کنید، از ان سو با سر خود در مقابل فشار مقاومت کنید، به گونه ای که نیروی سر و دست یکدیگر را خنثی کنند و هیچ کدام حرکت نکنند . سر و دست به مدت 10 ثانیه به هم فشار وارد کنند. این حرکت را برای سمت مقابل نیز تکرار کنید. این کار را برای هر سمت سه بار انجام دهید

ورزش شماره دو

کف دو دست را روی پیشانی خود قرار دهید و به پیشانی خود نیرو وارد کنید، از سوی دیگر با سر خود در مقابل فشار وارده مقاومت کنید.سر و دست به مدت ده ثانیه به هم فشار وارد میکنند. این حرکت را سه بار تکرار کنید.

ورزش شماره سه

کاملا صاف بایستید و کف دو دست را پشت سر قرار دهید.سر کاملا صاف باشد و ارنج ها تا حد امکان به عقب رفته باشند. در این حالت کف دو دست به پشت سر فشار وارد میکنند، در حالیکه سر از خود مقاومت نشان میدهد. این فشار بمدت 10 ثانیه ادامه پیدا کند.این حرکت را سه بار تکرار کنید.

 

 

 

 

ورزش شماره چهارورزش گردن، گردن درد

سینه خود را جلو دهید و شانه های خود را بالا ببرید. 10 ثانیه در همین حالت بمانید. این حرکت را سه بار تکرار کنید.

 

 

 

 

 

 

ورزش شماره پنجورزش گردن، گردن درد

مطابق شکل یا یک دست سر خود را به همان سمت بکشید، به گونه ای که در عضلات سمت مقابل گردن احساس کشش کنید.این وضعیت را 10 ثانیه حفظ کنید. این نرمش را سه با تکرار کنید و البته برای سمت مقابل نیز انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام ورزشهای بالا را در سه وعده صبح، ظهر و شب تکرار کنید.