ارتروز

ارتروز

ارتروز

ارتروز در واقع معادل واژه ساییدگی و به معنای بروز تغییرات دژنراتیو یا تخریبی در مفاصل مختلف بدن میباشد...