اوزون تراپی (Ozonetherapy)

اوزون تراپی ozontherapy

اوزون تراپی ozontherapy

بکار گیری گاز اوزون در غلظت های درمانی جهت مداوای ساییدگی مفاصل ، اسیب های ورزشی، فتق دیسک(ozone nucleolysis)