تزریقهای مفصلی و بافت نرم

تزریقهای بافت نرم

تزریقهای بافت نرم

تزریق نقاط ماشه ای، بورسها، اطراف تاندون و لیگامان ...

تزریقهای داخل مفصلی (Intraarticular injections)

تزریقهای داخل مفصلی (Intraarticular injections)

انجام تزریق های داخل مفصلی در بیماریهای مختلف مانند ساییدگی ، بیماریهای التهابی و تروما جهت درمان یا کنترل درد و التهاب مانند: ...