بوتاکس (Botox)

بوتاکس (Botox)

بوتاکس (Botox)

بوتاکس با اثر بر محل اتصال عصب به عضله (سیناپس) و جلوگیری از عبور پیغام عصبی به عضله باعث از کارافتادن بخشی از عضله مورد درمان میش