ساییدگی مفاصل فاست

1398/11/04
ساییدگی مفاصل فاست

مهره های ستون فقرات از طریق دیسکو مفاصل فاست با یکدیگر در ارتباطند و مانند دیگر نقاط بدن این مفاصل هم ممکن است دچار ساییدگی شوند.ساییدگی مفاصل فاست یکی از عوامل درد و خشکی کمر به ویژه در سنین بالاتر میتوانند باشند.