تزریق زیر گاید سونوگرافی

انجام انواع تزریقهای عضلانی و اسکلتی زیر دید مستقیم سونوگرافی موفقیت و دقت بیشتر در اینگونه تزریقها را به دنبال دارد.به کمک این تکنولوژی جدید میتوان محل دقیق نوک سوزن را رصد کرد و محل انتشار دارو را کاملا دید و از انجام درست عمل مورد نظر اطمینان حاصل کرد. نیز با توجه به دیدن ارگانهای حساسی مانند عروق و اعصاب بروز احتمالی عوارض نا خواسته را به حداقل میرسند.