نوار عصب و عضله

روشی تشخیصی جهت بررسی بیماریهای سیستم عضلانی واعصاب محیطی
در بخش نوار عضله (electromyography) عملکرد عضلات مختلف (در محدوده مورد نظر)و بود ونبود اسیب های ناشی از بیماری به کمک نیدل مخصوص که در عضله قرار داده میشود ، مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در بخش نوار عصب (nerve conduction study ) عملکرد اعصاب مختلف محیطی ، بویژه در محدوده مورد نظر سنجیده میشوند. این بخش از طریق تحریک الکتریکی عصب از راه پوست و ثبت پاسخ توسط دستگاه و سپس بررسی ویژگیهای موج ثبت شده صورت میپذیرد.
.