Taping

در این روش باندهایی با خاصیت الاستیک که به روی پوست چسبانده میشوند در جهت اعمال فشار یا کاستن فشار بر یک ناحیه از بدن (مفصل ، لیگامان یا تاندون یا عضله اسیب دیده )مورد استفاده قرار میگیرند . این باند های چسبنده را باید برای  چند روز در محل نگه داشت تا ا ثرات درمانی بخوبی ظاهر شوند. نیز برای پیشگیری از اسیب قبل از مسابقات ورزشی کاربرد دارند .
با توجه به پاسخ بیمار ممکن است نیاز به تکرار داشته باشد