درمان سیاتیک با تزریق فورامینال اپیدورال (S1 transforaminal)

درمان سیاتیک با تزریق فورامینال اپیدورال (S1 transforaminal)

درمان سیاتیک با تزریق فورامینال اپیدورال (S1 transforaminal)

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic