درمان چسبندگی بعد از عمل به کمک کاتتر راکز RACZ

در صدی از بیماران پس از عملهای ستون فقرات در درمان دیسک یا تنگی کانال نخاعی ، نیز تعدادی از بیماران مبتلا به دیسک مزمن یا تنگی کانال نخاعی دچار چسبندگی بین لایه های اطراف ریشه های عصبی میگردند و شرایط بسیار دردناکی را تجربه میکنند که به درمانهای معمول پاسخ نمیدهند ، بخشی از این بیماران را میتوان به کمک این روش درمان کرد . در این روش یک کاتتر خاص به محل چسبندگی هدایت میشود و به دو صورت مکانیکی و دارویی مشکل برطرف میگردد. این پروسیجر نیاز به بیهوشی ندارد