اندام فوقانی

اندام فوقانی

اندام فوقانی

ساییدگی مفصل شانه

ساییدگی مفصل شانه

بورسیت ساب دلتویید

بورسیت ساب دلتویید

چسبندگی مفصل شانه

چسبندگی مفصل شانه

گیرافتادگی عصب مدیان در مچ (carpal tunnel syndrome)

گیرافتادگی عصب مدیان در مچ (carpal tunnel syndrome)

ارنج تنیس بازان (tennis elbow or lateral epicondylitis)

ارنج تنیس بازان (tennis elbow or lateral epicondylitis)

انگشت ماشه ای (trigger finger)

انگشت ماشه ای (trigger finger)

ارنج گلف بازان (Golfers elbow or medial epicondylitis)

ارنج گلف بازان (Golfers elbow or medial epicondylitis)

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic