نوروپاتی

زونا (Post Herpetic Neuralgia)

زونا (Post Herpetic Neuralgia)

ویروس هرپس زوستر عامل بیماری زونا و ابله مرغان میباشد. پس از ابتلای به ابله مرغان ویروس در عقده های عصبی حسی پنهان میشود

نوروپاتی محیطی

نوروپاتی محیطی

اسیب اعصاب پیغامبر و پیغام اور به نخاع و مغز که خارج از سیستم عصبی مرکزی ( مغز و نخاع ) قرار گرفته اند طیف وسیعی از بیماریها ...