بلاکهای عصبی (Nerve block)

بلاکهای عصبی (Nerve block)

بلاکهای عصبی (Nerve block)

بلاک عصب سوپرااسکاپولار (suprascapular nerve block)

بلاک عصب سوپرااسکاپولار (suprascapular nerve block)

بلاک گانگلیون ستاره ای (stellate ganglion block)

بلاک گانگلیون ستاره ای (stellate ganglion block)

 بلاک گانگلیون اسفنوپالاتین (sphenopalatine ganglion block)

بلاک گانگلیون اسفنوپالاتین (sphenopalatine ganglion block)

بلاک اعصاب سمپاتیک

بلاک اعصاب سمپاتیک

کلینیک درد, دکتر حسین ارجمند, متخصص طب فیزیکی و توان بخشی, متخصص درد, شیراز, متخصص ستون فقرات, کلینیک درد توانا، متخصص دیسک کمر،Dr Hosein Arjmand, pain clinic