بلاکهای عصبی (Nerve block)

بلاک عصب سوپرااسکاپولار (suprascapular nerve block)

بلاک عصب سوپرااسکاپولار (suprascapular nerve block)

عصبی حسی و حرکتیست که عصب دهی بخشهایی از عضلات کتف و شانه و حس مربوط به بخشهای زیادی از مفصل شانه را فراهم میکند.

بلاک اعصاب سمپاتیک

بلاک اعصاب سمپاتیک

ازجمله درمانهای مداخله ای در کنترل و در مان درد در بیماریهاییست که بیش فعالی این سیستم برای بیمار مشکلاتی را بوجود اورده است

 بلاک گانگلیون اسفنوپالاتین (sphenopalatine ganglion block)

بلاک گانگلیون اسفنوپالاتین (sphenopalatine ganglion block)

مجموعه ای از اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و حرکتی و حسی در تشکیل این این گانگلیون نقش دارند.

بلاک گانگلیون ستاره ای (stellate ganglion block)

بلاک گانگلیون ستاره ای (stellate ganglion block)

این گانگلیون در واقع امتداد زنجیره سمپاتیک است که در سراسر ستون فقرات در دو طرف مهره ها قرار گرفته اند .