دکتر حسین ارجمند


در کلینیک درد چه خدماتی ارایه میگردد؟
-    تشخیص ، درمان و ارایه روش های توانبخشی (تجویز انواع ارتوز و پروتز ، فیزیکال تراپی و مدالیته های فیزیوتراپی) دربیماریها و ناتوانیهای عصبی ،عضلانی ،اسکلتی  ، اسیبهای ورزشی، دردهای ستون فقرات و اندامها، پوکی استخوان، نوروپاتی ، میوپاتی و ...
-    کنترل و درمان درد در انواع وضعیت های دردناک چون : فتق دیسک ، ارتروز ،سر درد ، تنگی کانال نخاعی، چسبندگی های پس از عمل جراحی ستون فقرات ، درد های ناشی از سرطان ،نوروپا تی محیطی و دیگر انواع درد های مزمن و مقاوم به درمان